Voor vragen kunt u bellen met +31 (0)416 28 14 68
Navigatie sluiten

Juridisch

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maton de Rooy B.V.

Maton de Rooy B.V.
VAN HILSTSTRAAT 5
5145 RK Waalwijk

Maton de Rooy B.V. hierna te noemen: gebruiker

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, alsmede verkoop en verhuur van zaken en al of niet aan geleverde diensten verbonden technische service, adviezen, tekeningen en beschrijvingen, tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle uit een eerdere overeenkomst, waar deze voorwaarden op van toepassing waren, voortvloeiende verbintenissen voor alle partijen en op die overeenkomsten voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard dan ook, die laatste voor zover deze leveringsvoorwaarden met die overeenkomsten verenigbaar zijn.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat op nader te bepalen punten afgeweken zal worden.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2a. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.-
3.2.b. Zonder dat één der partijen van de verplichtingen genoemd onder 3.2a door het volgende is ontslagen, komen de overeenkomsten eveneens tot stand wanneer gebruiker de ontvangen opdrachtbevestiging accepteert, of op andere wijze te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden, zoals bijvoorbeeld door aan te vangen met de in de opdracht genoemde werkzaamheden.
3.2.c. In aanbiedingen en offertes van gebruiker en in de daarbij behorende bijlagen vermelde gegevens, verwijzingen naar tekeningen, catalogi, afbeeldingen, maten gewichten en kleuropgaven, zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de opdrachtgever, in overeenstemming met gebruiker, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven. Zie ook artikel 21.
3.2.d. Aanbiedingen en offertes van gebruiker met alle daarbij aangeboden bescheiden, zoals tekeningen, bijlagen, ontwerpen, berekeningen en afbeeldingen, zijn en blijven het eigendom van gebruiker en mogen zonder toestemming van gebruiker niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
3.2.e. Aanbiedingen en offertes, zoals genoemd onder 3.2d, dienen op eerste aanvraag gebruiker te worden geretourneerd.
3.3a. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3.b. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn dagprijzen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij gebruiker geldende normale arbeidstijden.
3.3.c. Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn. IJzer, zwaarder dan ø 18mm of een opeenhoping van ijzer, mag door gebruiker extra worden berekend per oppervlakte-cm² of met een extra percentage van de normale prijzen, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3a. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3.b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van gebruiker: grond-, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard dan ook; extra hulp voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn; verlichting en bescherming tegen weersomstandigheden van de bouwplaats zodanig, dat het werk doorgang kan vinden. De opdrachtgever neemt op zich er voor te zorgen dat de leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de werkzaamheden van het door gebruiker aangenomen werk geen vertraging ondervinden. De opdrachtgever zorgt voor de bewaking van het bouwterrein en draagt alle kosten daarvan. Tijdens de duur van de werkzaamheden stelt de opdrachtgever in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, ten behoeve van de door gebruiker uit te voeren werkzaamheden werkterrein ter beschikking, voldoende voor het plaatsen van keten, keetwagens, magazijnen en voor de opslag van materialen en gereedschappen. De aan gebruiker ter beschikking gestelde terreinen dienen droog en op het juiste niveau vlak afgewerkt te zijn. De opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke weg en het onderhouden ervan naar de werkterreinen voor de aanvoer van het materiaal en bouwstoffen. Indien het werkterrein in een bouwput is gelegen, dan gelden dezelfde bepalingen.
4.3.c. Eveneens zal de opdrachtgever zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan terzake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, hinderwetvergunningen e.d. die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
4.3.d. De opdrachtgever dient te zorgen, voor zover het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is en waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling van ½ “ of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. De eventuele kosten van aanleg en vergunningen hieraan verbonden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.3.e. De kosten van verwerking van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
4.3.f. De in, op en boven de bodem aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van werkzaamheden door gebruiker kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever vóór de aanvang van werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materieel van gebruiker ontstaat, en/ of stagnatie bij de productie optreedt, dan zullen de kosten hiervan door gebruiker aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4.8. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft gebruiker behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.
4.9a. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien zij geheel gebruiksklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
4.9.b. Gebruiker is gehouden de opdrachtgever mede te delen dat het werk gebruiksklaar te zijner beschikking is. Dit zal gebeuren nadat de werkzaamheden zoals overeengekomen zijn voltooid, maar in ieder geval geacht worden te hebben plaatsgevonden, uiterlijk 10 werkdagen na factuur- c.q. eindfactuurdatum.
4.9.c. Niet van invloed op het gebruiksklaar zijn van het werk is de omstandigheid waarin werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
4.9.d. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens gebruiker, uit hoofde van welke overeenkomst ook, blijven aangevoerde onderdelen en hulpmaterialen eigendom van gebruiker.

5. Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Honorarium
7.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.
7.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
7.6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.7. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
7.8. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling op de aannemingssom. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meer werk niets is overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het meerwerk.
7.9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7.10. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.11. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8. Betaling
8.1.a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.1.b. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de opdrachtgever de vervallen termijnen, zonder beroep op compensatie of korting, binnen 30 dagen na facturering aan gebruiker te voldoen.
8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over factuurbedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3. De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage tot zijn onder-curatele-stelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap is, deze in liquidatie, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
8.4. Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is, ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan gebruiker te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan gebruiker onmiddellijke betaling daarvan vorderen. In dat geval is de uitvoering van elk door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door gebruiker vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is gebruiker gerechtigd alle opdrachten van de opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding als bepaald bij “annuleringen” in artikel 12 lid 2. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8.5. Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door gebruiker ten alle tijde weer worden ingetrokken.
8.6. Een betaling wordt als ontvangen beschouwd, zodra het te betalen bedrag is bijgeschreven op één der bank- of girorekeningen van gebruiker, of tegen overlegging van een kwitantie in contanten is overhandigd.
8.7. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.8. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 125,- bedragen.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1a. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.1.b. Retentierecht: gebruiker is gerechtigd de zaken van de opdrachtgever onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, die gebruiker heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft gebruiker ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
9.5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10. Incassokosten
10.1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
10.2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening opdrachtgever.
10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

11. Onderzoek
11.1a. De opdrachtgever is gehouden vóór of bij oplevering te onderzoeken, of gebruiker de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Voorts is opdrachtgever gehouden om gebruiker er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, indien het tegendeel blijkt, tenzij artikel 4 lid 9b van toepassing is. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
11.1b. Gebruiker is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
11.1.c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 10a van dit artikel tijdig te doen.
11.1.d. De prestatie van gebruiker geldt in elk geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 10a van dit artikel aantoonbaar in acht heeft genomen.
11.2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

12. Opzegging, annuleringen
12.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
12.2. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte kosten aan gebruiker te vergoeden en de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door gebruiker in de calculatie opgenomen prijzen. Dit alles onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van directe en indirecte schade welke het gevolg is van de annulering.
12.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

13. Opschorting en ontbinding
13.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
14.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

15. Aansprakelijkheid
15.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.000.000 (Zegge: één miljoen Euro).
15.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
15.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
15.7a. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is tijdens of nadat de opdrachtgever de door gebruiker vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, aan derden heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld, respectievelijk in gebruik heeft genomen of doen nemen.
15.b. Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf van de opdrachtgever.
15.c. Indien gebruiker terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en gebruiker alles vergoeden wat gebruiker aan deze derden dient te voldoen.
15.d. Gebruiker is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die optreedt bij het afboren –zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en alle andere zich in het beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen, het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen, verzakkingen van constructies of anderszins ontstane schade.
15.e. Alle met behulp van kunststoffen geproduceerde lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de opdrachtgever c.q. de fabrikant. Voor schade van welke aard dan ook als gevolg van lijmverankeringen is gebruiker niet aansprakelijk.

16. Vrijwaringen
16.1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

17. Risico-overgang
17.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

18. Overmacht
18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
18.3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Zie ook lid 6a,b van dit artikel.
18.5. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
18.6.a. De in deze voorwaarden bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke gebruiker door overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.
18.6.b. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is zowel gebruiker als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dit geval heeft gebruiker slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
18.6.c. Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om het reeds opgeleverde gedeelte te behouden en de daarvoor verschuldigde overeengekomen prijs te voldoen.

19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20. Intellectuele eigendom en auteursrechten
20.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
20.2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
20.3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21. Monsters en modellen
21.1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
21.2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

22. Niet-overname personeel
22.1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

23. Geschillen
23.1.a. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van gebruiker. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
23.1.b. Het in lid 1a bepaalde, laat onverlet het recht van gebruiker om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24. Toepasselijk recht
24.1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

25. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
25.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Noord Brabant. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

————————————————————————–
Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.